Kancelaria Adwokacka
Adwokat dr Marta Derlatka

PUBLIKACJE

 

Wykaz publikacji
 

 1. M. Derlatka, L. Garlicki, Constitutional Court in the Abusive Constitutionalism,
  [w:] Abusive constitutionalism in Europe. ( w druku)
 2. M. Derlatka, Wolności, prawa i obowiązki jednostki w Konstytucji RP, [w:] Polskie prawo konstytucyjne w obliczu wyzwań współczesności, red. Z. Witkowski, D.Lis-Staranowicz, M.Serowaniec, Toruń 2021
 3. M. Derlatka, „Formalnie i nie tylko o oczywistej bezzasadności skargi konstytucyjnej” [w:] Polski konstytucjonalizm. Refleksje z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej Profesora Andrzeja Szmyta, redakcja naukowa A. Gajda, K. Grajewski, A. Rytel-Warzocha, P. Uziębło, M. M. Wiszowaty, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2020.
 4. M. Derlatka, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ze schematami, 2020.
 5. L. Garlicki, M. Derlatka, Constitutional Court of Poland – 1996-2018, Wydawnictwo
  Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 6. M. Derlatka, Constitutional Court and the Constitutional Crisis in Poland, Redaktor Naczelny Z.Witkowski, Toruńskie Studia Polsko-Włoskie XV, Toruń 2019.
 7. M. Derlatka, Zdania odrębne w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego [w:] Demokracja Teoria Prawa Sądownictwo Konstytucyjne. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi zw. nauk prawnych A. Jamrozowi z okazji 50-lecia pracy zawodowej, red. M. Aleksandrowicz, M. Andruszkiewicz, A. Andruszkiewicz, A. Breczko, S. Oliwniak. Wydawnictwo Temida 2, rok wydania 2018.
 8. M. Derlatka, Defending Human Rights in times of Costitutional Crises, Chicago 2018.
 9. M. Derlatka, Brak nadzoru judykacyjnego nad „rozstrzygnięciami” organów pozasądowych [w:] Minikomentarz dla Maksiprofesora. Księga jubileuszowa profesora Leszka Garlickiego, red. M. Zubik, Warszawa 2017.
 10. M. Derlatka, Jubileusz Profesora Leszka Garlickiego, Sprawozdanie „Przegląd Konstytucyjny” 2017, nr 2, s. 148-153.
 11. Na straży państwa prawa. Trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, red. M. Derlatka, L. Garlicki, M. Wiącek, Warszawa 2016
 12. M. Derlatka, L. Garlicki, komentarz do preambuły, art. 19, 69-76 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. II, red. L. Garlicki, M. Zubik, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2016 , tom I-II
 13. M. Derlatka, M. Osińska, Ochrona konkurencji i konsumenta w świetle najnowszych zmian
 14. M. Derlatka, L. Garlicki Nowa ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, Przegląd Sądowy 2015, nr 11-12, s. 32-48
 15. M. Derlatka, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ze schematami, Warszawa, 2010-2015
 16. M. Derlatka, Prawa kobiet w Niemczech [w:] Prawa kobiet we współczesnym świecie, red. i wstęp L. Kondratiewa-Bryzik, W. Sokolewicz, Warszawa 2011.
 17. M. Derlatka, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Wprowadzenie, Warszawa, 2006-2015
 18. M. Derlatka, Skarga konstytucyjna w Niemczech, Warszawa 2009.
 19. M. Derlatka, Odmowa wniesienia skargi kasacyjnej przez adwokata z urzędu w świetle orzecznictwa ETPCz w sprawach polskich. Przegląd orzecznictwa, „Europejski Przegląd Sądowy” 2010 nr 3.
 20. M. Derlatka, Zum Verhältnis von Oberstem Gerichtshof und Verfassungsgericht in Polen [w:] Lex divina et civitatis. Księga Jubileuszowa na 75-lecie urodzin Prof. H. Schambecka, red. i wstęp B. Banaszak, J. Machnacz, Wrocław 2009.
 21. M. Derlatka, Rola Trybunału Konstytucyjnego w ochronie praw jednostki [w:] Prawa człowieka w systemie prawa krajowego, red. A. Florczak, B. Bolechów, Toruń 2006
 22. M. Derlatka, Ewolucja skargi konstytucyjnej w niemieckim porządku prawnym, „Przegląd Sejmowy” 2006 nr 1.
 23. M. Derlatka, Komentarz do wyroku Federalnego Trybunału Konstytucyjnego (Niemcy) z 18.07.2005 r. 2 BvR 2236/04 [Dot. niekonstytucyjności europejskiego nakazu aresztowania], „Przegląd Sejmowy” 2006 nr 3.
 24. M. Derlatka, Sąd Najwyższy a Trybunał Konstytucyjny – wybrane problemy wzajemnych relacji z punktu widzenia ochrony praw jednostki [w:] Z zagadnień współczesnych społeczeństw demokratycznych. Księga dedykowana Profesorowi Eugeniuszowi Zwierzchowskiemu, red. i wstęp A. Jamróz, S. Bożyk, Białystok 2006.
 25. M. Derlatka, Glosa do postanowienia ETPCzł. z 9.10.2003 r. Nr 47414/ 99. Sprawa Szott-Medyńska i inni przeciwko Polsce [Dot. wykorzystania skargi konstytucyjnej przed wniesieniem skargi do Strasburga], „Przegląd Sądowy” 2004 nr 5.
 26. M. Derlatka, Kara śmierci w świetle orzecznictwa sądów europejskich [w:] Ius et veritas. Księga poświęcona pamięci Michała Staszewicza, red. D. Dudek, A. Janicka, W. S. Staszewski, Lublin 2003
 27. M. Derlatka, Skarga konstytucyjna jako kompetencja współczesnego sądu konstytucyjnego [w:] Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. T. 3. Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Księga jubileuszowa Profersora Jerzego Jaskierni, red. R. M. Czarny, K. Spryszak, Toruń 2012.
 28. M. Derlatka, Wyrok ETPCzł. z 29.IV.2002 r. Sprawa Diane Pretty przeciwko Wielkiej Brytanii [Dot. pomocy w samobójstwie], „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2002 nr 3.
 29. M. Derlatka, Aktualne problemy dochodzenia roszczeń z tytułu służebności przesyłu, „Przegląd Sądowy” 2014, nr 9, s. 40-54.
 30. M. Derlatka, Recenzja książki Kazimierza Działocha Wykonywanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w praktyce konstytucyjnej organów państwa, „Państwo i Prawo” 2014, z. 12, s. 96.
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner